O firmě

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Garnea a.s.

IČ26080672, se sídlem v Neplachově 129, 373 65 Dolní Bukovsko

I.                  Nabídka zboží, vyhotovení objednávky a její akceptace

1.      Objednávku je kupující povinen vyhotovit v souladu s nabídkou zboží prodávajícího. V objednávce musí být kupujícím uveden druh zboží, požadované množství, termín dodání, místo dodání, jména osob, oprávněných k převzetí zboží, včetně kontaktů (mobil, emailová adresa, číslo faxu)

2.      Prodávajícímu vzniká povinnost dodat zboží teprve akceptací objednávky kupujícím, pokud kupující vyhotoví objednávku nesprávně, neodpovídá prodávající za dodání jiného zboží, nebo jiného množství zboží, které kupující nechtěl objednat, avšak na základě nesprávně vyhotovené objednávky skutečně objednal a kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

3.      Pro případ, že kupující je v prodlení se zaplacením ceny, za kteroukoliv předchozí objednávku zboží, není prodávající povinen zboží kupujícímu dodat, a to i v případě, že již objednávku akceptoval.

4.      Kupující není oprávněn zboží objednat nebo odebrat v případě, že není schopen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti.

5.      Pokud kupující odmítne převzít zboží dodané na základě jeho objednávky, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% z ceny dodaného zboží, včetně veškerých nákladů spojených s dopravou zboží, balného, stejně jako náklady spojené s uskladněním neodebraného zboží. Prodávající má právo v případě neodebrání zboží kupujícím od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy zaniká nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny, ostatní nároky zůstávají zachovány.

II.               Platební podmínky

1.      Cena zboží je uvedena v nabídce prodávajícího a je platná pro účastníky smlouvy, pokud nedojde mezi účastníky k jiné dohodě o ceně zboží.

2.      Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dodáním zboží. Vyúčtovaná kupní cena je splatná v den splatnosti uvedeném na faktuře.

3.      Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

4.      V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení, a zároveň je kupující povinen zaplatit úroky z prodlení z dlužné částky s tím, že výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení zvýšené o 8 procentních  bodů.

5.      Pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny déle než jeden měsíc po splatnosti faktury, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a náklady spojené s přepravou jdou k tíži kupujícího.

III.           Místo dodání zboží

1.      Místem dodání zboží se rozumí sídlo kupujícího, nedohodnou – li se účastníci jinak.

2.      Prodávající splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu předáním zboží oprávněné osobě uvedené v objednávce, nebo osobě, o jejímž oprávnění převzít zboží nemá důvodné pochybnosti, nebo prvnímu přepravci.

3.      Náklady spojené s dopravou zboží do místa dodání, jakož i balné, je zahrnuto v ceně, nedohodnou – li se účastníci jinak

IV.            Termín dodání

1.      Prodávající dodá zboží kupujícímu dle kupní smlouvy či objednávky, nedohodnou – li se jinak.

V.                Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

1.      Dodané zboží přechází do vlastnictví kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Před zaplacením kupní ceny a tedy přechodem vlastnického práva ke zboží na kupujícího není kupující oprávněn převést zboží do vlastnictví jiné osoby, zastavit jej či zatížit jinými právy třetích osob. Pokud kupující instaluje zboží při provádění díla, je povinen výslovně s objednatelem díla ujednat, že instalací se zboží nestává součástí díla, nepřechází na objednatele díla, ani na jinou osobu vlastnické právo ke zboží. V případě odstoupení od smlouvy před přechodem vlastnického práva je prodávající oprávněn již instalované zboží demontovat a převzít jej zpět do svého držení. Veškeré náklady spojené s demontáží stejně jako hodnotu zboží, jehož demontáž není možná nebo které by bylo montáží znehodnoceno, je kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě provedeného vyúčtování.

2.      Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží. V případě, že zboží je dodáváno prostřednictvím přepravní služby, nese kupující nebezpečí škody od okamžiku předání zboží prvnímu přepravci.

VI.            Záruka za jakost

1.      Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží, a to po dobu 12 měsíců ode dne

       odevzdání zboží kupujícímu.

2.      Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

3.      Tato práva kupující uplatňuje u prodávajícího neprodleně po zjištění jakékoliv vady.

4.      Uplatní – li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání

VII.        Práva a odpovědnost za vady

1.      Kupující je povinen při převzatí zboží potvrdit jeho převzatí na dodacím listu, předávacím protokolu, faktuře či jiném dokladu. Kupující je povinen uvést čitelně jméno a příjmení osoby, která za něho zboží přebírá, datum převzetí, když správnost těchto údajů a převzetí zboží potvrdí tato osoba svým podpisem. Přitom je kupující povinen provést prohlídku zboží, zkontrolovat jeho množství a druh, jakož i zkontrolovat, zda zboží nemá zjevné ani skryté vady a poškození. Jestliže kupující neoznámí prodávajícímu do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží písemně, že zboží nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti či provedení, ztrácí možnost uplatnit práva z vadného plnění.

2.      Vady, které vyjdou najevo v průběhu záruční doby, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění. Neoznámí – li kupující vadu věci včas, pozbývá právo na odstoupení od smlouvy. Neoznámí – li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu přiznáno právo z vadného plnění. Totéž platí o skryté vadě. K vadám, které byly uplatněny po uplynutí záruční doby, se nepřihlíží a kupující nemůže vůči prodávajícímu uplatňovat práva z odpovědnosti za tyto vady. Vadné zboží musí kupující uložit odděleně od zboží bezvadného a umožnit prodávajícímu nebo jím určeným osobám, kdykoliv prohlídku tohoto zboží.

3.      Kupující má právo žádat o opravu zboží, o dodání náhradního zboží za vadné, nebo o slevu z kupní ceny. Pokud kupující neprovede volbu nároku ihned při uplatnění vad, je prodávající oprávněn provést volbu způsobu vyřízení reklamace sám, bez ohledu na dodatečně provedenou volbu nároku ze strany kupujícího. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, že prodávající oznámí, že nemá náhradní zboží a vadné zboží je zcela bez hodnoty.

4.      V případě odstoupení od smlouvy si kupující a prodávající vzájemně vrací plnění, tedy vadné zboží a kupní cenu. Prodávající potvrdí převzetí vráceného zboží na dodacím listu a následně doručí kupujícímu dobropis. Vlastnictví k vrácenému zboží a nebezpečí škody na vráceném zboží přechází na prodávajícího předáním zboží při jeho vrácení. Zaplacenou kupní cenu vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu do 30dnů ode dne vrácení zboží. Pokud kupující uplatní právo na slevu, vrátí prodávající kupujícímu část zaplacené kupní ceny, odpovídající přiměřeně slevě do 30 dnů od písemného uplatnění slevy. Pokud nebyla kupní cena v době jeho vrácení nebo v době uplatnění zaplacena, zaplatí kupující cenu sníženou o cenu vráceného zboží nebo uplatněnou slevu.

5.      V případě, že kupující uplatní u prodávajícího vady nedůvodně, je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s reklamačním řízením, včetně nákladů na vypracování případných odborných posudků a vyjádření, jakož i nákladů právního zastoupení.

VIII.     Společná ustanovení

1.      Smluvní pokuty jsou splatné na písemnou výzvu oprávněného účastníka.

2.      Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na možnost uplatňovat nárok na náhradu škody v plné výši, není – li v kupní smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.

3.      Odstoupení od smlouvy musí mít vždy písemnou formu, musí být odůvodněno a doručeno druhému účastníkovi, přičemž je vyloučeno jeho doručení faxem či elektronickou poštou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhému účastníkovi.

IX.            Komunikace stran

1.      Účastníci vzájemně mohou komunikovat prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty nebo prostřednictvím listovních zásilek doručovaných Českou poštou, případně jiným subjektem, jehož předmětem činnosti je doručování písemností. Jako místo doručování platí sídlo zapsané v obchodním rejstříku, popř. místo podnikání zapsané v živnostenském rejstříku, nebo v kupní smlouvě, těchto obchodních podmínkách, nebo adresy uvedené v písemnostech účastníků, zejména objednávkách.

2.      Pokud pro některý právní úkon kupní smlouva tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví písemnou formu, musí být písemnosti obsahující tento právní úkon doručena druhému účastníkovi. Pokud není v kupní smlouvě,  těchto obchodních podmínkách nebo zákonem stanoveno jinak, lze písemný právní úkon doručit faxem, nebo elektronickou poštou. V případě, že se doručení nepodaří jinak prokázat, má se za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím odeslání doporučeným dopisem prostřednictvím České pošty,s.p. nebo jiným subjektem, jehož předmětem činnosti je doručování písemností.

X.                Ochrana obchodního tajemství

1.      Prodávající a kupující jsou povinni utajovat veškeré důvěrné informace, které jim byly poskytnuty druhým účastníkem v souvislosti s uzavíráním vzájemných obchodů. Tato povinnost platí i po ukončení vzájemné obchodní činnosti. V případě pochybností se za důvěrnou považuje každá informace či údaj, který se prodávající či kupující dozvěděl při plnění svých závazků, pokud nebyl jako nedůvěrný označen druhým účastníkem, či není obecně známý či přístupný dalším osobám.

XI.            Právní režim a příslušnost soudu

1.      Právní vztahy mezi účastníky se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

2.      Případné spory řeší účastníci smlouvy dohodou, pokud k dohodě nedojde, dohodly se smluvní strany tak, že pro případný soudní spor je místně příslušný soud prvého stupně v sídle prodávajícího.

XII.        Závaznost obchodních podmínek

1.      Tyto obchodní podmínky jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné jako součást písemně uzavřené kupní smlouvy, objednávky. Pokud nebude mezi účastníky takováto písemná smlouva uzavřena, řídí se právní vztahy mezi účastníky těmito obchodními podmínkami od okamžiku jejich potvrzení oběma účastníky a doručením první objednávky prodávajícího kupujícímu.